Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2016 z dn. 10.11.16r.

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2016 z dnia 10.11.2016 r. (POBIERZ)

ROZWIJANIE DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór działająca na terenie gmin: Janowice Wielkie, Mysłakowice, Podgórzyn, Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakres tematyczny naboru:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Dz.U. 2015, poz. 1570 z pozn.zm.)

Termin składania wniosków

25.11.2016 – 16.12.2016 od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00  do 16:00, w dniu 16.12.2016 r. przyjmowanie wniosków do godz. 15.00.

Miejsce składania wniosków:

Biuro LGD Partnerstwo Ducha Gór, ul. Konstytucji 3 Maja 25, 58-540 Karpacz

Tryb składania wniosków:
 1. Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone za pośrednictwem poczty lub kuriera nie mogą zostać uznane za złożone bezpośrednio w biurze LGD osobiście lub przez pełnomocnika.
 2. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich, aktualnie obowiązujących formularzach: w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisanego na płycie CD (wraz z załącznikami, które posiada wnioskodawca w wersji elektronicznej). Wersja papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame. Oba egzemplarze przekazywane są LGD.
 3. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku, na egzemplarzu wnioskodawcy przez pracownika Biura przyjmującego wniosek, zawiera indywidualny numer wniosku nadany przez LGD, datę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD ten wniosek. Wnioskodawca powinien posiadać własny egzemplarz, na którym uzyska potwierdzenie wpływu.
 4. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura LGD Partnerstwo Ducha Gór.
 5. Do wniosku dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie.
 6. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, lub Radcę Prawnego lub Adwokata, który jest wskazany jako pełnomocnik we wniosku.
 7. Wniosek powinien być trwale spięty i posiadać ponumerowane załączniki, co oznacza również ponumerowane strony danego załącznika.
Forma wsparcia: refundacja
Maksymalna kwota pomocy: 300 000,00 zł 
Intensywność pomocy: 70% 
Uprawnieni wnioskodawcy:
 • Osoby fizyczne, jeśli miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonują działalność gospodarczą znajduje się na obszarze objętym LSR LGD Partnerstwo Ducha Gór.
 • Osoby prawne, jeśli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR LGD Partnerstwo Ducha Gór.
 Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru oraz kryteria wyboru operacji:
 1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu. Złożony wniosek musi być zgodny z warunkami udzielenia wsparcia określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 poz. 1570 z pozn.zm.).
 2. Zgodność z zakresem tematycznym -  Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej.
 3. Zgodność z: 
 • kryteriami oceny wstępnej LGD Partnerstwo Ducha Gór,
 • kryteriami oceny zgodności operacji z LSR 2014-2020 w zakresie celów Wniosku LGD Partnerstwo Ducha Gór,
 • kryteriami oceny zgodności operacji z LSR 2014-2020 w zakresie zgodności z warunkami przyznania pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020,
 • lokalnymi kryteriami wyboru II.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej, innowacyjnej, uwzględniającej ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu, w  tym w kluczowych kierunkach dla rozwoju obszaru oraz uzyskanie 54 punktów jako przyjętą minimalną liczbę punktów,

4. Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia LSR Partnerstwo Ducha Gór, przez  osiągnięcie zaplanowanych wskaźników.

5. Pomoc na operację przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach  oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji, do limitu środków podanego w ogłoszeniu.

6. W przypadku uzyskania przy ocenie operacji takiej samej liczby punktów o wyborze operacji do dofinansowania i  pozycji na liście rankingowej, w ramach limitu środków przyznanych LGD na realizację poszczególnych zakresów operacji,  decydują zasady wskazane w Regulaminie Rady Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
 1. Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wraz z załącznikami wskazanymi w sekcji B.VII. Informacja o załącznikach WoPP.
 2. Dokumenty wskazane w Lokalnych Kryteriach Wyboru w kolumnie 2, poświadczające spełnianie lokalnych kryteriów: „Opis/definicje”: zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna, artykuły, publikacje, raporty, analizy itp., (tylko wybrane strony z opisem jasno wskazującym tytuł dokumentu, autorów, wydanie oraz miejsce dostępności np. link do stron www) wskazujące na spełnienie kryteriów, porozumienia, umowy oraz inne załączniki poświadczające spełnianie lokalnych kryteriów.
 3. Uzasadnienie zgodności operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru operacji.    
 4. Analiza innowacyjnego charakteru operacji (jeśli dotyczy).
Limit środków w ramach naboru: 900 000,00 zł

Miejsce udostępnienia dokumentów - Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR Partnerstwa Ducha Gór  na lata 2014-2020(23) obejmująca obszar gmin: Mysłakowice, Podgórzyn, Janowice Wielkie, Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba, Jelenia Góra, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, wzór umowy o udzielenie wsparcia, opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie LGD Partnerstwo Ducha Gór oraz na stronie internetowej: www.konkursy.duchgor.org, zakładka Konkursy PROW.

Doradztwo w zakresie naboru wniosków udzielane jest w biurze LGD Partnerstwo Ducha Gór ul. Konstytucji 3 Maja 25, 58-540 Karpacz, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu, od wtorku do czwartku, w  godz. 10-14.00, zgodnie z Regulaminem świadczenia usługi doradczej. tel. 756442165. Równocześnie informujemy, że doradztwo nie będzie udzielane w dniu ostatniego dnia naboru wniosków tj. 16.12.206 r.

Załączniki do ogłoszenia
Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców oraz załączniki:
 1. Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wraz z załącznikami wskazanymi w sekcji B.VII. Informacja o załącznikach WoPP (rozwijanie działalności gospodarczej). (wejdź)
 2. Instrukcja wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. (wejdź)
 3. Biznesplan w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. (wejdź)
 4. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu. (wejdź)
 5. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa. (wejdź)
 6. Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa. (wejdź)
 7. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. (wejdź)
 8. Uzasadnienie zgodności operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru operacji. (wejdź)  
 9. Analiza innowacyjnego charakteru operacji (jeśli dotyczy). (wejdź)
 10. Dokumenty wskazane w Lokalnych Kryteriach Wyboru w kolumnie 2, poświadczające spełnianie lokalnych kryteriów: „Opis/definicje”: artykuły, publikacje, raporty, analizy itp., (tylko wybrane strony z opisem jasno wskazującym tytuł dokumentu, autorów, wydanie oraz miejsce dostępności np. link do stron www) wskazujące na spełnienie kryteriów, porozumienia, umowy oraz inne załączniki poświadczające spełnianie lokalnych kryteriów.
Dokumenty związane z oceną operacji:

11. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategia Rozwoju  Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR Partnerstwa Ducha Gór na lata 2014-2020(23) obejmująca obszar gmin:  Mysłakowice, Podgórzyn, Janowice Wielkie, Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba, Jelenia Góra wraz z  załącznikami: (wejdź)

12. Arkusz weryfikacji wstępnej Wniosku – załącznik nr 4 do procedury (wejdź)

13. Arkusz oceny zgodności z LSR w zakresie celów operacji załącznik nr 5 do procedury (wejdź)

14. Arkusz oceny zgodności z LSR w zakresie zgodności z warunkami przyznania pomocy w ramach PROW 204-2020 - załącznik nr 6 do procedury (wejdź)

15. Arkusz oceny kryteria lokalne przedsięwzięć II.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej, innowacyjnej,  uwzględniającej ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu, w  tym w kluczowych kierunkach dla rozwoju  obszaru - załącznik nr 9 do procedury. (wejdź)

16. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia  wskaźniki. (wejdź)

17. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR Partnerstwa Ducha Gór na lata 2014-2020(23)  obejmująca obszar gmin: Mysłakowice, Podgórzyn, Janowice Wielkie, Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba,  Jelenia Góra. (wejdź)

18. Regulamin Rady Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór. (wejdź)

19. Procedura ogłaszania naborów i przyjmowania wniosków obowiązująca dla wyboru operacji/grantobiorców i operacji  własnych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór. (wejdź)

Pozostałe dokumenty związane z naborem:

20. Umowa o przyznanie pomocy na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. (wejdź)

21. Załącznik nr 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji. (wejdź)

22. Załącznik nr 2 do umowy przyznania pomocy – wykaz działek ewidencyjnych. (wejdź)

23. Załącznik nr 3 zasady konkurencyjności wydatków. (wejdź)

24. Załącznik nr 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad  konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020. (wejdź)

25. Załącznik nr 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych. (wejdź)

26. Załącznik nr 5A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy  z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. (wejdź)

27. Wniosek o Płatność na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. (wejdź)

28. Instrukcja wypełniania Wniosku o Płatność na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. (wejdź)

29. System wizualizacji LGD Partnerstwo Ducha Gór dotyczący Krainy Ducha Gór. (wejdź)

UWAGI dla wnioskodawców.

Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z ubieganiem się o pomoc:

 1. Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną – w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć ze sobą pisemne upoważnienie do złożenia wniosku.
 2. Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.
 3. Zachęcamy do składania wniosków wcześniej niż w ostatnim dniu naboru. W ostatnim dniu przyjmowania wniosków proszę wziąć pod uwagę techniczne i logistyczne możliwości przyjmowania i rejestracji wniosków przez 2 pracowników do godz. 15.00. Po godzinie wskazanej w ogłoszeniu nie będzie możliwe przyjęcie żadnego wniosku.
 4. LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów wypełniając karty ocen. Dlatego prosimy zapoznać się z kartami ocen, które stanowią załączniki do ogłoszenia o naborze. LGD nie ma możliwości poproszenia Państwa o uzupełnienie czy przedstawienie dodatkowych dokumentów podczas oceny. Brak dokumentów potrzebnych do weryfikacji może więc spowodować odrzucenie wniosku.
 5. Listę wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.
 6. Listę wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji załącznikach znajduje się w ogłoszeniu.  Prosimy pamiętać, że brak załączonych dokumentów, które wpływają na ocenę wg. lokalnych kryteriów i wpływają na liczbę przyznanych punktów powoduje brak możliwości przyznania punktów w tym zakresie.
 7. Wnioski wybrane przez LGD są przekazane do Urzędu Marszałkowskiego. Urząd Marszałkowski  może jednokrotnie poprosić Państwa o uzupełnienie braków w ciągu 7 dni, tj. poprawienie oczywistych omyłek bądź wyjaśnienie wątpliwości. Dlatego tak ważne jest jak najlepsze przygotowanie wniosku i wszystkich załączników.
 8. Jeżeli mają Państwo przygotowaną dokumentację zapraszamy do biura LGD w celu sprawdzenia jej poprawności i kompletności. Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.
 9. Podstawowe akty prawne znajdują się na naszej stronie w zakładce: PROW 2014-2020
 10. Księga wizaulizacji PROW 2014-2020 znajduje się na strownie www Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi .