ZMIANA: dokumenty potwierdzające zamieszkanie na obszarze objętym LSR

W związku ze zmianą wzorów wniosków, obowiązujących od dnia 16. października 2017 r. zmieniły się także zapisy w INSTRUKCJI WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (S.11):

"W przypadku, wniosków złożonych (...) po 31.12.2017 r., w celu potwierdzenia adresu miejsca zamieszkania podmiotu - należy przedstawić:

- pierwszą stronę zeznania podatkowego za ostatni okres rozliczeniowy (np. formularza PIT-37), zawierającą adres zamieszkania (kopia) wraz z:

- potwierdzeniem złożenia zeznania w formie prezentaty urzędu skarbowego – pieczęć, albo  urzędowym poświadczeniem odbioru (UPO) generowanym w przypadku złożenia zeznania podatkowego w formie elektronicznej (e-deklaracja) – wydruk z systemu e-Deklaracji Ministerstwa Finansów, albo

- zaświadczeniem z urzędu skarbowego potwierdzającym fakt złożenia zeznania – kopia; albo

- wystawione na podmiot i jego adres zamieszkania dokumenty zobowiązaniowe np. decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rachunki lub faktury za media, ścieki, odpady komunalne. Kopie ww. dokumentów mogą być zanonimizowane w zakresie danych zbędnych w procesie weryfikacji, tj. danych innych niż adres zamieszkania i dane identyfikacyjne podmiotu.

Załącznik ten jest obowiązkowy dla wszystkich podmiotów (wypełnione na stałe TAK).