SPOTKANIA INFORMACYJNE WS. POWIERZENIA GRANTÓW

Zapraszamy przedstawicieli NGO na spotkania informacyjne poświęcone ogłoszonym i planowanym od lipca do września  konkursom na przyznanie grantów:

4/2019 - Włączenie społeczne poprzez realizację Festiwalu Ducha Gór
5/2019 - Inicjatywy na rzecz wzmocnienia kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacja   w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu
6/2019 - Inicjatywy na rzecz tożsamości i zachowania dziedzictwa kulturowego
7/2019 - Inwestycje w infrastrukturę turystyczną , rekreacyjną i kulturową, innowacyjną, opartą na zasobach, uwzględniającą ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu
8/2019 - Wspólne działania promocyjne całego obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór pod wspólnym szyldem – Kraina Ducha Gór.

Podczas spotkania omówione zostaną najistotniejsze kwestie z zakresu aplikowania w konkursie: kryteria oceny, wypełnianie wniosku, udokumentowanie spełnienia danego kryterium itp....

Spotkania organizujemy w dwóch terminach:

30 lipca 2019r. godz. 14: 00 - w CAS w Podgórzynie ul. Żołnierska 13A ( potwierdzenie przybycia do 26.07.2019)

lub

13 sierpnia 2019r. godzina 14:00 - w GOK w Mysłakowicach, ul. Daszyńskiego 29  ( potwierdzenie przybycia do 09.08.2019r.)

Prosimy o telefoniczne  potwierdzenie udziału w jednym z powyższych spotkań pod numerem  75 644 21 65.

Zapraszamy

LGD Partnerstwo Ducha Gór