Grupa Robocza - projekty grantowe

W dniu 13.04.2018 r. odbyło się posiedzenie grupy roboczej ds. projektów grantowych zaplanowanych w pierszym półroczu 2018 r.:

  • Włączenie społeczne poprzez realizację Festiwalu Ducha Gór
  • Inicjatywy na rzecz tożsamości i zachowania dziedzictwa kulturowego
  • Inicjatywy na rzecz wzmocnienia kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacja w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych.