Nowe Prawo przedsiębiorców

Przepisy wprowadzające i Prawo przedsiębiorców zaczną obowiazywać od 30.04.2018 r.  Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej oraz Prawo przedsiębiorców zaczną obowiazywać od 30.04.2018 r. Przez pierwsze 6 miesięcy swojej firmy opłacać będą jedynie składkę zdrowotną.

Tzw. „ulga na start” to przede wszystkim uprawnienie, z którego skorzystać będą mogli przedsiębiorcy rozpoczynający działalność. Oznacza to, że przez pierwsze 6 miesięcy swojej firmy opłacać będą jedynie składkę zdrowotną. Ustawa przewiduje, iż okres 6 miesięcy powinien być liczony od momentu podjęcia przez wspomnianą osobę fizyczną działalności gospodarczej, czyli od momentu faktycznego rozpoczęcia wykonywania działalności, rozumianego jako pierwsza czynność w obrocie gospodarczym bezpośrednio związana z przedmiotem zadeklarowanej działalności gospodarczej. Jaką przynosi to oszczędność? na przykładzie stawek z 2018 roku przedsiębiorca zyska ponad 4,5 tys zł (6 x 781,60 zł).

Zgodnie z art. 18 projektu ustawy Prawo przedsiębiorców z tzw. ulgi na start może skorzystać przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który:

  • podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy;
  • podejmuje działalność ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia;
  • i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Ważną informacją jest, iż dodatkowo po okresie „ulgi na start”, przedsiębiorą będzie miał możliwość skorzystania przez następne 24 miesiące z ulgi tzw. „małego ZUS”. Skorzystanie z „ulgi na start” nie jest obowiązkowe. Jeśli przedsiębiorca nie będzie on chciał korzystać z tego prawa, może z niego zrezygnować poprzez dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.

Działalność nieewidencjonowana 

Będzie to nowy rodzaj działalności w małym rozmiarze, bez obowiązku rejestracji.Działalność taka nie będzie uznawana za działalność gospodarczą, a tym samym nie będzie rodzić obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne. „Firma na próbę” dedykowana jest osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, których przychody z działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (obecnie w 2018 roku wynosi ono 2100 zł, zatem miesięczny przychód - uwaga przychód nie dochód, czyli wszystko to co się zarobi bez możliwości pomniejszenia o poniesione koszty - nie będzie mógł przekroczyć 1050 zł) i które w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywały działalności gospodarczej. Osoba spełniająca powyższe kryteria może jednak złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wówczas działalność staje się działalnością gospodarczą z dniem określonym we wniosku. Również w wypadku przekroczenia przychodu (czyli kwoty 1050 zł brutto) zachodzi konieczność złożenia wniosku o wpis do CEIDG w ciągu 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie.