Nowe obowiązki ngo wobec KRS

wg. serwisu www.ngo.pl

Adresy do doręczeń osób reprezentujących podmiot

Nowy rodzaj informacji, które każda organizacja pozarządowa musi złożyć w KRS to adresy do doręczeń osób reprezentujących podmiot. Wskazanie nowego obowiązku - nowych danych, które od 15 marca 2018 r. zbierają sądy, pojawia się w artykule 19a ustawy o Krajowy Rejestr Sądowy.  

artykuł 19a ust. 5
ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
 – w brzmieniu od 15 marca 2018 r.
Do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do Rejestru, likwidatorów i prokurentów należy dołączyć oświadczenia tych osób obejmujące zgodę na ich powołanie oraz ich adresy do doręczeń. Wymogu dołączenia oświadczenia obejmującego zgodę nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi albo która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, albo której zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki.


Jakie informacje o osobach reprezentujących (członkach zarządu) KRS zbiera od 15 marca?

Od 15 marca 2018 r. zbierane są te same dane co wcześniej (czyli imiona, nazwiska, pesele osób reprezentujących oraz zgody na powołanie - jeśli jest taka potrzeba tzn. kiedy inne osoby niż powołane podpisują wniosek). Dodatkowo wymaga się od osób reprezentujących organizację pozarządową podania w oświadczeniach ich adresów do doręczeń.  

W uzasadnieniu do ustawy, która wprowadza opisaną tu zmianę przeczytamy, że adresy do doręczeń mają ułatwić sądowi kontakt z podmiotami zarejestrowanymi w KRS. Adresy te nie będą widoczne w danych rejestrowych, ale będą się znajdowały w dokumentach, które zbiera sąd. 


Jak wynika z praktyki, sądy rejestrowe borykają się z problemem skutecznego doręczenia wezwań lub orzeczeń kierowanych do członków organu (lub osób) uprawnionych do reprezentacji podmiotu.
(...)
Brak obowiązku aktualizacji adresu do doręczeń przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu skutkuje z jednej strony – wydłużeniem czasu trwania postępowania ze względu na komplikacje związane z prawidłowym doręczeniem korespondencji, z drugiej strony – zwiększeniem kosztów postępowania, gdyż sąd musi podjąć dodatkowe czynności zmierzające do ustalenia adresu osób, na które nałożono grzywnę.

(fragment uzasadnienia do projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw - zobacz całe uzasadnienie na stronie sejm.gov.pl)


Organizacje pozarządowe, które składają wnioski do KRS po 15 marca 2018 r. załączają do nich oświadczenia o adresach do doręczeń

Od 15 marca oświadczenia z adresami do doręczeń są standardowy element procedury i składając dokumenty do KRS powinniśmy o nich pamiętać. Oświadczenia załączamy w przypadku pierwszego kontaktu - pierwszego wniosku do KRS, który składamy po 15 marca 2018 r. Przy kolejnym wniosku nie ma już takiej potrzeby.

Wszystkie organizacje muszą uzupełnić informację o adresach do doręczeń w ciągu 18 miesięcy

Co mają zrobić organizacje pozarządowe, które nie zgłaszały i w najbliższym czasie nie planują / nie mają obowiązku kontaktu z KRS? Organizacje pozarządowe, które po 15 marca 2018 r. nie będą kontaktować się z KRS, RÓWNIEŻ mają obowiązek dostarczyć do sądu rejestrowego oświadczenia z adresami do doręczeń osób reprezentujących. Muszą do zrobić w ciągu 18 miesięcy od daty wejścia w życie nowych przepisów. Mają więc czas do połowy września 2019 r. 


Artykuł 34 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw
Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego mają obowiązek złożyć do akt rejestrowych aktualne oświadczenia, o których mowa w art. 19a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie obejmującym adresy do doręczeń, przy pierwszym wniosku składanym do sądu rejestrowego, nie później jednak niż w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że informacja o adresie do doręczeń znajduje się w aktach rejestrowych.