Zaproszenie na Walne Zebranie LGD 30.09.2022r.

Szanowni Państwo!

Szanowni Członkowie LGD Partnerstwo Ducha Gór!

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór, zgodnie z § 25, pkt. 4 Statutu, w dniu 30.09.2022 r. (piątek) godz.13.00-15.00 w Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie, ul. Żołnierska 13.

 

 

 

Porządek obrad:

1. Zatwierdzenie porządku obrad.

2. Wybór sekretarza.

3. Sprawdzenie prawomocności obrad.

4. Wybór przewodniczącego/przewodniczącej i protokolanta.

5. Skreślenia z listy członków/przyjęcie nowych członków - podjęcie Uchwały 01/09/2022.

6. Sprawozdanie merytoryczne zarządu za rok 2021.

7. Przedstawienie sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej za rok 2021

8. Informacja Komisji Rewizyjnej.

9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021 - podjęcie Uchwały 02/09/2022

10. Udzielenie absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków za rok 2021 - podjęcie Uchwały 03/09/2022

11. Informacja zarządu dot. 2022 r.: stan wdrażania lokalnej strategii rozwoju okresu 2014-2020, rozliczenia stan bieżący, stan prac nad nową strategią rozwoju itd.

12. Sprawy różne.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału na adres e-mail: sekretariat@duchgor.org lub telefoniczne 75 644 21 65

 

 

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Marta Weinke
Udostępnił: Marta Weinke
Opublikowano: 15.09.2022r.