Nabór na wolne stanowisko pracy w LGD

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w biurze LGD Partnerstwo Ducha Gór na stanowisku: ds. rozliczeń wniosków. Termin składania aplikacji elektronicznej: 30.08.2017 r.

Zakres obowiązków:

 • Znajomość i przestrzeganie prawa w zakresie PROW na lata 2014 – 2020 i  innych przepisów regulujących funkcjonowanie LGD,
 • udzielanie interesantom doradztwa w zakresie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w Lokalnej Strategii Rozwoju, pomoc i doradztwo w rozliczaniu projektów,
 • rozliczenie wniosków grantowych do UMWD, składanie wniosków o płatność do UMWD, przygotowywanie sprawozdań i innych dokumentów wymaganych przez instytucje zarządzające i kontrolujące,
 • wykonywanie zapisów zawartych w planie komunikacyjnym, bieżącego monitoringu realizacji LSR zgodnie z harmonogramem
 • Wymagania konieczne (wiedza, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe):
 • wykształcenie wyższe,
 • staż pracy minimum 2 lata LUB DOŚWIADCZENIE W LGD (staż, wolontariat itp.), (umiejętność obsługi komputera w zakresie aplikacji biurowych, a szczególnie programu Excel,
 • znajomość aktów prawnych dotyczących działalności LGD i wdrażania LSR,
 • wiedza dotycząca funkcjonowania organizacji pozarządowych,
 • umiejętność aplikowania o środki finansowe, rozliczania projektów, znajomość procedur projektowych,
 • umiejętność szybkiej i dokładnej analizy dokumentacji,
 • umiejętność interpretowania przepisów i stosowania ustaw,
 • umiejętność sprawnej komunikacji, kreatywność, dobra organizacja pracy.
 • Inne wymagania konieczne: Kandydat nie może być członkiem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór.

Wymagania pożądane – wiedza, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku ekonomia, administracja lub inne o profilu zbliżonym do zakresu obowiązków,
 • doświadczenie w pracy nad realizacją projektów finansowanych przez UE,
 • doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o pomoc, organizowaniu działań,
 • znajomość zagadnień związanych z PROW,
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
 • odporność na stres.

 Nabór odbywa się w 3 etapach:

I. Przesłanie w terminie CV oraz listu motywacyjnego drogą elektroniczną w terminie 24.08 – 30.08.2017 r. na adres: sekretariat@duchgor.org.W CV proszę zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ze zmianami".

Na tym etapie następuje weryfikacja zapisów CV pod kątem spełniania przez kandydata/-tki warunków koniecznych dot. wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, wynikających z ogłoszenia

II. Zaproszenie kandydatów/-tki spełniających wymagania konieczne wynikające z CV do składania pełnej aplikacji tj. CV wraz z kopiami dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia, szkolenia, doświadczenie zawodowe itp… w dniu 31.08.2017 r.

Na tym etapie konieczne jest dostarczenie dokumentów (jw.) osobiście do biura LGD, ul. Konstytucji 3 Maja 25, 58-540 Karpacz wraz z oryginałami do wglądu.

III. Zaproszenie kandydatów/-tki spełniających wymagania konieczne do zdania egzaminu wiedzy w zakresie PROW 2014-2020 oraz funkcjonowania LGD w dniu 31.08.2017 r.

Informujemy, że kandydaci/-tki nie spełniający warunków koniecznych, których nie mogą potwierdzić stosownymi dokumentami np. dyplom ukończenia studiów i otrzymania tytułu - zostaną odrzuceni.

Do II etapu skontaktujemy się tylko z kandydatami/-tkami spełniającymi wymagania konieczne dot. wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Do III etapu skontaktujemy się tylko z osobami spełniającymi wymagania konieczne, które dostarczyły dokumenty potwierdzające ich spełnienie.

Przewidywany termin zatrudnienia: od 01.09.2017 r. lub poźniej w zależności od sytuacji zawodowej i prawnej kandydata/-tki.

Dane kontaktowe LGD Partnerstwo Ducha Gór:

ul. Konstytucji 3 Maja 25, 58-540 Karpacz

mail: sekretariat@duchgor.org

tel. 75 644 21 65

godz. pracy biura: 8.00-16.00