KONSULTACJE ZMIAN W LOKALNYCH KRYTERIACH WYBORU

 

KONSULTACJE ZMIAN W LOKALNYCH KRYTERIACH WYBORU (zał.2 do procedury oceny operacji – wersja 1.5.)

 

Zapraszamy do konsultacji społecznych zmian w dokumentacji opracowanej przez LGD:

  1. Lokalne Kryteria Wyboru operacji realizowanych przez podmiot inny niż LGD1.3 Inkubator przetwórstwa NOWE
  2. Lokalne Kryteria Wyboru operacji realizowanych przez podmiot inny niż LGD1.1 Inwestycje w infrastrukturę turystyczną, lub rekreacyjną lub kulturalną, innowacyjną, opartą na zasobach, uwzględniającą ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu- ZMIENIONE
  3. Lokalne Kryteria Wyboru operacji realizowanych przez podmiot inny niż LGD1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej, innowacyjnej, uwzględniającej ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu, w tym w kluczowych kierunkach dla rozwoju obszaru- ZMIENIONE

Proponowane zmiany mają charakter doprecyzowujący niejasne sformułowania oraz uzupełniający zakres stosowanych kryteriów. Zostały wprowadzone zmiany dotyczące punktacji oraz zmiany w brzmieniu niektórych kryteriów. Dodatkowo wprowadzone zostają całkiem nowe kryteria dla przedsięwzięcia II.1.3 Inkubator przetwórstwa.

Wszystkie zmiany zostały wprowadzone z myślą o poprawie precyzyjności oceny wniosków.

Termin nadsyłania Kart Konsultacyjnych: 29 listopada 2021 r., godz. 15.00. Karty należy przesłać na adres: sekretariat@duchgor.org 

Dokumenty przedstawione do konsultacji znajdują się w zakładce:

LSR 2014-2020 -> KONSULTACJE SPOŁECZNE ->KONSULTOWANE DOKUMENTY

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Julia Kopczyk
Udostępnił: Julia Kopczyk
Opublikowano: 15.11.2021r.